ปีการศึกษา2561

ปีการศึกษา 2561

1. นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รางวัล MOE AWARDS สาขาอนุรักษ์มรดกไทย และรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

2. นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับมอบโล่ประกาศเกียติคุณ “ผู้นำการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา

3. นายชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับรางวัลประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561   

4. ทีม To Be Number One Teen Dancercise โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

5. ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย รายการ HKIMO 2018 Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018 ณ ST.MARK’S International School จัดการแข่งขันโดยสถาบันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฮ่องกง

6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพและซูโดกุระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านราชวินิตบางแก้ว
ณ  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

7. ได้ผ่านเข้าสู่รอบเจียระไนเพชร การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

8. ได้ผ่านเข้าสู่รอบประเทศในการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

9. ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 5 ระดับชาติ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

11. ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 7 ระดับชาติ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

12. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการต้นกล้านวัตกรรมไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับ 5 จาก 27 ทีม รายการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนล่าง สพฐ.

15. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เหรียญทองแดง และได้ผ่านเข้าสู่ค่าย 1 สสวท. รายการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

16. ได้ผ่านเข้าสู่ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

17. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนต้นและการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

18. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ณ ธนาคารธนชาต สาขาสวนมะลิ

19. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

20. ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

21. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

22. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

23. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 14 โดยชมรมกฎหมายน่ารู้ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

24. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดเพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

25. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

26. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภทชาย และประเภทหญิง ณ วัดบางด้วนนอก จังหวัดสมุทรปราการ

27. ได้ผ่านเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 จำนวน 3 คน เป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันตก เพื่อแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

28. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ การแข่งขัน Green Couture (ประดวดชุดรีไซเคิลคอนเสป Royal Family) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Speak Up, Speak Out (โต้วาทีภาษาอังกฤษหัวข้อทางสิ่งแวดล้อม) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Green Flick (ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) การแข่งขัน Sri Aman Environmental Youth Leadership Summit 2019
ณ ประเทศมาเลเซีย

29. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ชุดรีไซเคิลและพูดนำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศส
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

30. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bees มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขัน Singing Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทักษะ EP/MEP ภาคตะวันออกโซน C

31. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค การแข่งขันร้องเพลงจีนชิงถ้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี

32. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีนและ เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันเล่านิทานจีน ของศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

33. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนต้น
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

34. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

35. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

36. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

37. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

38. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

39. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม

40. ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ใน 10 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

41. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างอินโฟกราฟิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

42. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี

43. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาประลองความรู้ (Vil Champ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

44. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างอินโฟกราฟิก โครงการ Educational Technology ครั้งที่ 2 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

45. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ แฮนด์บอลชุด Youth (U-19) ทีมชาติไทย รายการ IHF Trophy 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย

46. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับนานาชาติ การแข่งขันเทควันโด รายการ World Taekwondo Junior Championships in Hammamet ณ ประเทศตูนีเซีย

47. ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ระดับชาติ รายการแข่งขันแข่งขันแฮนด์บอลนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี

48. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ การแข่งขันเทควันโด รายการ Jeju Korea Open International Championships 2018

49. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขัน ณ จังหวัดบุรีรัมย์
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 ทีมชาย

50. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเคียวรูกิและพุมเซ่ รายการ
GH Bank เทควันโด

51. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

52. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

53. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 ระดับชาติ การแข่งขันว่ายน้ำ ผลัดผสม 400 เมตร
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

54. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันแฮนด์บอลประเภททีมหญิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันแฮนด์บอลประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “เจียงฮายเกมส์” จังหวัดเชียงราย