ปีการศึกษา2559

เกียรติประวัติโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559

 1. ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Award : OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2558
 2. รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ห้อง MEP  โซนซี ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 3. รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ห้อง EP โซนซี ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 4. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก วิชาการ (คณิตศาสตร์) สอวน. ค่าย 1 
  ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ในการแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 ในการแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 7. ผ่านเข้ารอบ ลำดับที่ 10 โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559
 8. ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  เข้าสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาคณิตศาสตร์
 9. ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 สาขา ชีววิทยา ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 สาขา เคมี ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 สาขา ฟิสิกส์ ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10. ได้รับรางวัลระดับ Grand Prize ในการแข่งขัน ความคิดสร้างสรรค์โลก World Creativity Festival 2016 ครั้งที่ 12 ณ สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี Korea Advanced Institute of Science And Technology (KAIST) เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้
  1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
 11. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 12. ผ่านเข้ารอบ ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมนานาชาติ ครั้งที่ 14 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง สรภัญญะ ระดับจังหวัด  ณ วัดบางด้วนนอก
 14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี
 15. เป็นตัวแทน ระดับ ม.1-ม.3 รอบคัดเลือก ภาคกลางและกรุงเทพฯ โครงการริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 จัดโดยธนาคารธนชาต  (สาขาสวนมะลิ)
 16. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ม.1-ม.3 รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศโครงการริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 จัดโดยธนาคารธนชาต  (สาขาสวนมะลิ)
 17. ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จ.จันทบุรี
 18. ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 27 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4 - ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จ.จันทบุรี
 19. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
 20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.ต้น  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
 21. ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ระดับภาค)  ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 22. ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ระดับภาค) ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 23. ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ระดับภาค)  ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.ปลาย(ชาย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 24. ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ระดับภาค)  ในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 25. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ระดับภาค)  ในการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 26. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค)  ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 27. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค)  ในการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 28. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค)  ในการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 29. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค)  ในการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรี
 30. ได้รับรางวัลเหรียญทองท่าผลัดผสม 4x100 ม เหรียญเงิน ท่าเดี่ยวผสม 400 ม. ในรายการ AEIAN SCHOOL SWIMMING CHAMPIONSHIPS INDONESIA ประเทศอินโดนีเซีย
 31. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รุ่น 18 ปีชาย ชิงแชมป์กีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ
 32. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 18 ปีชาย และรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่น 18 ปีหญิง  บาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 1 ประจำปี 2559
 33. ได้รับรางวัลนักกีฬาทีมชาติไทยทีมชายชนะเลิศ  และรางวัลนักกีฬาทีมชาติไทยทีมหญิง รองชนะเลิศ ในรายการ1st ASIAN M & W YOUTH BEACH HANDBALL CHAMPIONSHIP
 34. ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมชาย และชนะเลิศทีมหญิง กีฬาแฮนด์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”  ณ จังหวัดนครราชสีมา
 35. ได้รับรางวัล 2เหรียญทอง 7เหรียญเงิน และ4 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ณ จังหวัดนครราชสีมา
 36. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง  รุ่นน้ำหนัก 73 กิโลกรัม การแข่งขันเทควันโดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ณ จังหวัดนครราชสีมา
 37. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดีเด่น การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ ประเภทประชาชนทั่วไป/อุดมศึกษา/เทียบเท่า หัวข้อ 'กิจกรรมทางกายดี มีสุข' จัดโดยกองออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 38. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้น ม.4 - ม.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 39. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับมัธยมตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่66  จ.จันทบุรี
 40. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่66  จ.จันทบุรี
 41. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขัน 2D Animation ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่66  จ.จันทบุรี
 42. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ระดับภาค) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่66  จ.จันทบุรี