กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์โรงเรียน
 

          โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนบุคลากรสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเคลื่อนไหวและปรับตัวอย่างยืดหยุ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในทุกองค์ประกอบ ให้ก้าวหน้าเป็นระบบอย่างสมดุล และต่อเนื่อง ด้วยความกระตือรือร้น เปี่ยมด้วยคุณธรรม ประกาศวิถีไทย ใส่ใจสังคม  ร่วมมือร่วมใจ ใฝ่เรียนรู้ ภายใต้ แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทร โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีมาตรฐานการศึกษาและได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น บรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย สวยงาม มีชีวิตชีวา ถูกสุขลักษณะ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ครูมีมาตรฐานการศึกษาที่มีสมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ระดับมืออาชีพ ผู้เรียนมีมาตรฐานการศึกษา  มีความรู้  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  และเป็นกุลสตรีศรีสมุทร  สุภาพบุรุษศรีนนทรี  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จึงกำหนดขับเคลื่อนกลยุทธ์  กำหนดโครงการและตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้

 

กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

 1.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                 

          ตัวบ่งชี้          

          1.1.1  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และนโยบายโรงเรียน นโยบายรัฐ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

          1.1.2  โรงเรียนพัฒนาบุคลากร นิเทศติดตาม สังเกตการสอน ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

          1.1.3  โรงเรียนประเมินผลการใช้หลักสูตร รายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพร่หลักสูตรสู่ชุมชน

1.2  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล     
          ตัวบ่งชี้ 

          1.2.1  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิผล
          1.2.2  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
          1.2.3  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         1.2.4  โรงเรียนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า การสอบสัมภาษณ์  สามารถเทียบโอน ผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

1.3  โครงการส่งเสริมห้องเรียนพิเศษ

          ตัวบ่งชี้          

          1.3.1  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน                  

          1.3.2  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

         และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

          1.3.3  โรงเรียนจัดโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

          1.3.4  โรงเรียนพัฒนาห้องเรียนและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้สามารถดำรงตนเป็นพลโลกที่มีสุขภาวะ

          ตัวบ่งชี้           

         2.1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินในระดับชาติ มีสมรรถนะ สำคัญตามหลักสูตร และมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์
         2.1.2  นักเรียนมีความสามารถ มีผลการแข่งขันและได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ
         2.1.3  นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ
         2.1.4  นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา
         2.1.5  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอบผ่านการวัดระดับความสามารถจากสถาบันนานาชาติ
         2.1.6  นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล สามารถนำมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล
         2.1.7  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาสู่อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีและ แลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติ
         2.1.8  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและนานาชาติ
         2.1.9  นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลการตอบแทน ได้
         2.1.10 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดีตามแนวทาง โรงเรียนวิถีพุทธ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจัดการและควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม สิ่งแวดล้อมและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
         2.1.11 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีทักษะและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

 2.2  โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

          ตัวบ่งชี้ 

          2.2.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประชาคมอาเซียน

          2.2.2  โรงเรียนจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

          2.2.3  โรงเรียนจัดการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ที่
3

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทย

 

3.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ตัวบ่งชี้

          3.1.1  โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
          3.1.2  โรงเรียนมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.1.3  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.1.4 โรงเรียนจัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
          3.1.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3.2  โครงการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          
          ตัวบ่งชี้

          3.2.1 โรงเรียนประสานความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.2.2 โรงเรียนกับชุมชนร่วมมือกันเสริมสร้างปลูกฝังความเป็น กุลสตรีศรีสมุทรสุภาพบุรุษศรีนนทรี
          3.2.3 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เสริมสร้างความรู้  และคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
          3.2.4 โรงเรียนนำผลการนิเทศติดตาม ประเมินมาพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.2.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของโรงเรียน

 

กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน

 
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

          ตัวบ่งชี้

          4.1.1    ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ
          4.1.2    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA)
          4.1.3    ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางโรงเรียนที่มีชีวิตชีวา 
          4.1.4    ผู้บริหารใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการบริหารและดำรงชีวิตของตน

4.2  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

         ตัวบ่งชี้

         4.2.1 โรงเรียนส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
         4.2.2  โรงเรียนมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องและใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียง
         4.2.3  โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
         4.2.4  โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน
         4.2.5  โรงเรียนบริหารด้านบุคลากร ทรัพยากรและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         4.2.6  โรงเรียนส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
         4.2.7  โรงเรียนดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
         4.2.8  โรงเรียนพัฒนาระบบห้องเรียนคุณภาพ
         4.2.9  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
         4.2.10  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         4.2.11 โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ (TQA)
         4.2.12 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
         4.2.13 โรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         4.2.14 โรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษา วิชาการ งบประมาณและบริการทั่วไปที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         4.2.14 โรงเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา

4.3  โครงการสนับสนุนองค์กรเครือข่ายร่วมพัฒนา
         
         ตัวบ่งชี้

          4.3.1    โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          4.3.2    โรงเรียน  ครู นักเรียน มีเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
          4.3.3    คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

 กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนา ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

5.1  โครงการพัฒนาบุคลากร

          ตัวบ่งชี้           

          5.1.1  ครูจัดทำรายงานเฉพาะตน (SAR : SELF ASSESSMENT REPORT)
          5.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ผ่านการประเมินระดับชาติและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
          5.1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
          5.1.4  ครูสามารถใช้หนังสือ ตำรา  และสื่อเทคโนโลยีที่เป็นภาษาต่างประเทศได้
          5.1.5  ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้กับนานาชาติ
          5.1.6  ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
          5.1.7  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
          5.1.8  ครูใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
          5.1.9  ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน
          5.1.10 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลและการเผยแพร่ ผลงานทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
          5.1.11 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  และมีสุนทรียภาพ
          5.1.12 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง