ปีการศึกษา2557

เกียรติประวัติโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557

 1. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 2. การแข่งกีฬาแฮนด์บอล ทีมชาย ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 3. การแข่งกีฬาแฮนด์บอล ทีมหญิง ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
 4. การแข่งกีฬาแฮนด์บอล ชายหาดทีมชาย ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
 5. การแข่งกีฬาว่ายน้ำ ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 6. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
 7. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
 8. การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
 9. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
 10. การประกวดเล่าเรื่อง “ภาพประทับใจ” ประเภทนักเรียน ในโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนพระมหากษัตริย์ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
 11. การประกวดเล่าเรื่อง “ภาพประทับใจ” ประเภทประชาชนทั่วไป ในโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนพระมหากษัตริย์ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 12. การแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน และ 22 เหรียญทองแดง
 13. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 14. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 15. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 16. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 17. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 18. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 19. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 20. การแข่งขันการทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 21. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 22. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 23. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 24. การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทอง
 25. การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2