คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ง 20201 งานห้องสมุด 1

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต


      ศึกษาลักษณะของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ การจัดแบ่งสายงาน บุคลากร การจัดและตกแต่งห้องสมุด สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ โสตทัศนวัสดุในห้องสมุด การดูแลรักษาสิ่งพิมพ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและการซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการเรียนรู้ และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานของห้องสมุด เห็นประโยชน์และความสำคัญของห้องสมุด
2. รู้จักวิธีการจัดและตกแต่งห้องสมุด สามารถวางแผนในการจัดการวางครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานที่ห้องสมุด และวิธีการดูแลรักษาครุภัณฑ์
3. รู้จักและเห็นประโยชน์ของวัสดุสารนิเทศห้องสมุด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการเรียนได้
4. รู้จักวิธีการดูแลรักษาสิ่งพิมพ์ มีทักษะในการซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดได้