ข่าวประชาสัมพันธ์
(ไม่มีเพราะไม่รู้จะประชาสัมพันธ์อะไร)
วิชาที่สอน ปี 2560
  • สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.2
  • หน้าที่พลเมือง ม.3
  • ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

รัชชานนท์  ช่วงทอง
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Facebook

 

สถิติเยี่ยมชม

3547