ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมเพจ...ครูจันทิมา
ครูจันทิมา เจี้ยงรักษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
jantima.ssp02@gmail.com
QR Code krujantima.png

เกี่ยวกับครูผู้สอน

รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1

    What' New
 
 1 กรกฎาคม 2563    เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
  
 ------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส21101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พระพุทธศาสนา  (20 คะแนน)
ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (10 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนานำสุข

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย

- พุทธประวัติ
- ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง

- พุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธศาสนพิธี 
กิจกรรมที่ 2.1  การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม
                    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมที่ 3.1  เขียน mind map
-----------------------------------------------------------------------------------
หน้าที่พลเมือง  (20 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  พลเมืองที่ดี

กิจกรรมที่ 5.1  ใบงานการเป็นพลเมืองที่ดีและทำประโยชน์ต่อสังคม
       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  กฎหมาย
กิจกรรมที่ 5.1 การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  คุณค่าของวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 6.1 แบ่งกลุ่มอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การเมืองการปกครอง
กิจกรรมที่่ 7.1 อภิปราย
-----------------------------------------------------------------------------------
เศรษฐศาสตร์   (20 คะแนน)

ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (10 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมที่ 8.1 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  สถาบันทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ 9.1 อภิปราย

AEC-knowledge.jpg

สถิติเยี่ยมชม

34808

ประกาศ

สืบค้นข้อมูล