ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

KissKissKissKissKissKissKissKiss

แบบทดสอบ

การสืบค้น

ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 21-28 ธันวาคม 2560
- วันรักโรงเรียน 29 ธันวาคม 2560
- พรุ่งนี่ (...........)ครูไม่ให้ทำแบบท้ายบท


วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ new.gif
- ฟอร์มใบเสนอหัวข้อโครงงาน
- ตัวอย่างเอกสารโครงงานสถิติเยี่ยมชม

35844

กิจกรรม

สืบค้น

แบบฟอร์มบันทึกเบอร์โทรศัพท์