ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูสมจิตร์
Embarassedครูสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์Embarassed
คณิตศาสตร์

somjit.toy@gmail.com
qrcode.png

เกี่ยวกับผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1-2 เม.ย.60   : สอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4
19-20 เม.ย.60  : มอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4
24-28 เม.ย.60 : ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4
1-2 พ.ค.60 : กิจกรรมใต้ร่วมนนทรี ม.1
11-12 พ.ค.60 : ฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1/1-1/3

16 พ.ค.60 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
18 พ.ค.60  : เปิดรับสมัครสมาชิกชุมนุม  sudoku  GSP  & คิดเลขเร็วห้อง  546   ที่  อ.สมจิตร์     (ผู้ที่สนใจเรียน  GSP  ต้องนำ  notebook  มาเอง)
25 พ.ค.60 : อบรมโครงงานบูรณาการครูและนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
23 มิ.ย.60 : ศึกษาดูงานเรื่อง หุ่นยนต์ 2/1
30 มิ.ย.60 : ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงงานบูรณาการ 1/1
                ฝึกปฏิบัติการเคมี  3/1
2 ก.ค.60 : วรรณคดีสัญจร ม.1
14-21 ก.ค.60 : สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
30 ก.ค.60 : Day Camp ลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ม.1
4-5 ก.ย.60 : ค่ายคุณธรรมน้องพี่ ม.1
15-22 ก.ย.60 : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
25-26 ก.ย.60 : English Day Camp ม.3/1
27-29 ก.ย.60 : ค่ายรหัสพี่ รหัสน้อง ห้องเรียน ssp ม.ต้น 1/1,2/1,3/1
1-5 ต.ค.60 : ศึกษาดูงานครูและบุคลากรโรงเรียน
11-12 พ.ย.60 : Math Camp ม.1
16-17 พ.ย.60 : ค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ บ้านวิทย์สิริธร ปทุมธานี 3/1-3/3
23-24 พ.ย.60 : กีฬาคณะนักเรียน
25-26 พ.ย.60 : ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ พาวีเลี่ยน กาญจนบุรี  2/1-2/3
1 ธ.ค.60 : ฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 2/1-2/3
              อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ มจธ. กรุงเทพฯ  3/1-3/3
6 ธ.ค.60 : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ kidzania & oceaworld กรุงเทพฯ 1/1
21-28 ธ.ค.60 : สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
29 ธ.ค.60 : วันรักโรงเรียน
31 ม.ค. 60 : นิทรรศการโครงงานบูรณาการ
1ุ6-23 ก.พ.60 : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
26 ก.พ.60 : กิจกรรมสวนสยาม ม.1
28 ก.พ.-2 มี.ค.60 : ค่ายวิทยาศาสตร์ด้วย EQ&IQ 1/1
 EmbarassedEmbarassedEmbarassed

สถิติเยี่ยมชม

40354

กิจกรรม

สืบค้นข้อมูล

บทความล่าสุด

กระทู้ล่าสุด

ข้อมูลส่วนบุคคล