ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูรัตติกร :)

นางสาวรัตติกร  บุญประคอง :)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
gatsby590@hotmail.com

qrfree_kaywa_com.png

เกี่ยวกับผู้สอน

วิจัยในชั้นเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์   :) Wink 

2 พ.ย. 58  เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


HOMEWORK :)         สำหรับ   นักเรียนชั้น ม.6/2   6/5   และ 6/6  
                   ชื้นงานที่ 1 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน  จัดทำสรุปองค์ความรู้ลงในกระดาษขนาด A4

ตามเนื้อหา ดังนี้  1. แรงและการเคลื่อนที่  

                    2. สนามของแรง

                    3. คลื่น

                    4. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

                  ชิ้นงานที่ 2 นักเรียนจับคู่ 2 - 3 คน นำเสนอวิธีแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ หน้าชั้นเรียน


สถิติเยี่ยมชม

33749

สืบค้นข้อมูล

โทรทัศน์